Garanciális feltételek

I. A jótállással kapcsolatos általános feltételek

 1. A fogyasztói szerződés keretében vásárolt, a jótállási jegyen vagy számlán feltüntetett új, tartós fogyasztási cikk termék(ek)re a SzerszámraFel Kft az alábbi időre és feltételekkel vállal jótállást (garanciát):
 • TDC és Dehn törőfej, Konstanst dömper, HT minikotrók:
 • 250.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év jótállás, amely további 1 évvel meghosszabbítható, valamint
 • 250.000,- Ft eladási ár felett 3 év kötelező jótállás, amely az elvárt szükséges karbantartások elvégzésével és dokumentálásához kötött

A jótállás fentiek szerinti meghosszabbításához szükséges, hogy a fogyasztó a terméket garanciális szerviz felülvizsgálatra beszolgáltassa a vásárlás / üzembe helyezés időpontjától számított

 • 250.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén a 24. (huszonnegyedik) hónap folyamán, illetve
 • 250.000,- Ft feletti vételár esetén 12. (tizenkettedik) és 24. (huszonnegyedik) hónap folyamán.

A garanciális szerviz felülvizsgálattal kapcsolatos költségek a fogyasztót terhelik. A meghosszabbított garancia időtartama alatt a szervizelésre nem vonatkozik a jogszabályban előírt határidő. Amennyiben az érintett termék beépített Briggs&Stratton, Honda, Kawasaki és/vagy Kohler motorral került értékesítésre, a termék motorjára értelemszerűen a Briggs&Stratton, Honda, Kawasaki és/vagy Kohler mindenkori jótállási feltételei vonatkoznak.

 • Minden további, fentebb fel nem sorolt termékre az alábbiak szerinti jótállás vonatkozik, azaz

10.000,- Ft-ot elérő, de 100.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év;

100.000,- Ft-ot meghaladó, de 250.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év;

250.000,- Ft eladási ár felett 3 év.

 1. Az elhasználódó, illetve kopó alkatrészekre és az ezen kopó alkatrész által okozott járulékos meghibásodásokra és a külső behatás által előidézett meghibásodásokra, illetve a napi használat során keletkező sérülésekre (pl. karcolások, horpadások stb.) a jótállás nem vonatkozik.
  Ugyancsak nem tartozik a jótállási javítási kötelezettségek körébe a termék üzembe helyezése, illetve a termék beállítása. A hosszú ideig és nem megfelelő körülmények között történő tárolás a fogyasztási cikk műszaki állapotának romlását idézheti elő.
 2. A nem fogyasztói szerződés keretében vásárolt, illetve professzionális vagy kölcsönzői célú felhasználásra szánt, új, tartós fogyasztási cikk termék(ek) esetén a vásárlás / üzembe helyezés napjától számított 6 hónap kijavítási garancia vonatkozik a gyártási eredetű hibák kijavítására.

II. A jótállási idő és a jótállás érvényességi területe

 1. A jótállási határidő a jótállási jegyen vagy számlán feltüntetett vásárlás napján a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, illetve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. Az I. pont szerinti határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. Az években megállapított jótállási idő azon a napon jár le, amely elnevezésénél vagy számánál fogva megfelel a kezdő napnak; ha ilyen nap a lejárat hónapjában nincs, a határidő a hónap utolsó napján jár le. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le. A termék kijavítása esetén a jótállási idő meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az időtartammal, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A fogyasztási cikknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény elévülés újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.
 2. A 151/2003. (IX.22.) Korm.r előírásainak megfelelő jótállási jegy elektronikus úton is átadható a fogyasztó részére. A fogyasztó részére elektronikusan átadott számla jótállási jegyként akkor fogadható el, ha tartalma megfelel a151/2003. (IX.22.) Korm.r jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is. A jótállási jegy elektronikus úton való átadása legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon kötelező. Ha a jótállási jegy elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel kerül átadásra, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában kerül a fogyasztó részére rendelkezésre bocsátásra, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetősége a jótállási idő végéig nem szüntethető meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell. A jótállási jegy elektronikus úton történő átadása legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon kötelező. Vita esetén a jelen pontban foglaltakat a vállalkozás köteles bizonyítani.
 3. A jótállás a Magyar Köztársaság közigazgatási területén érvényes.
 4. A jelen jótállási feltételek 2021. január 1-jétől alkalmazandók.

III. A jótállás érvényesítése

 1. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti. A jótállási igény jótállási jeggyel érvényesíthető, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállási igény a számlával, illetve nyugtával érvényesíthető, feltéve, hogy abból kitűnik a vásárlás időpontja és a termék típusa. Ezen információk hiányában az érintett termék, illetve a vonatkozó jótállás és annak feltételei nem állapítható meg, így a jótállás teljesítése gyakorlati nehézségekbe ütközhet.
 2. A fogyasztó a jótállási igényét a Forgalmazóval vagy a Kereskedővel szemben érvényesítheti. Továbbá a fogyasztó a kijavítási igényét a SzerszámraFel Kft által kijelölt, a jótállási jegyen hivatkozott szerviz szolgáltatóknál közvetlenül is érvényesítheti. A kijelölt szerviz szolgáltatók neve és címe a https://xn--knaigp-fva1a.hu/ honlapon is elérhető. A fogyasztó választása szerint a Forgalmazó vagy az eladó székhelyén, vagy bármely telephelyén, fióktelepén, illetve a kijelölt szerviz szolgáltatóknál érvényesítheti.
 3. A Forgalmazónak / Kereskedőnek / szervíznek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Forgalmazó / Kereskedő / szerviz a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.
 4. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik. Ha a fogyasztási cikk meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a fogyasztási cikk karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Forgalmazó (Kereskedő) e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
 5. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

IV. A jótállási igény bejelentése

 1. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igényt a fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.
 2. A fogyasztó a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a III.2 pontjában hivatkozott Forgalmazóhoz vagy Kereskedőhöz vagy Szervizhez intézheti.
 3. Ha a fogyasztó a jótállási igényét a terméknek – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

V. A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok

 1. (A) A fogyasztó a Ptk. 6:159. §- fog rögzített szabályok szerint
 1. a) kijavítást VAGY kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen vagy ha az a kötelezettnek – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegé súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; − VAGY
 2. b) a vételár arányos leszállítását igényelheti, VAGY a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, VAGY a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

(B) Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

      Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

      Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított 30. (harmincadik) napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

(C)  Az V.1. (B) pontban foglaltak nem vonatkoznak az alábbi tartós fogyasztási cikkekre: elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó, valamint motoros vízi jármű.

(D)  A javítást végző Kereskedő / szerviz köteles igazolható módon a Forgalmazót / Kereskedőt értesíteni a termék kijavítását követő 5 munkanapon belül a javítás elvégzéséről. A javítást végző Kereskedő / szerviz köteles igazolható módon értesíteni a Forgalmazót / Kereskedőt a megállapítást követő 5 munkanapon belül:

 1. a)    ha az ingó dolog első alkalommal történő javítása esetén megállapítást nyer, hogy az ingó dolog nem javítható;
 2. b)   ha az ingó dolog javítása előreláthatóan 15 napnál hosszabb időt vesz igénybe, a javítás várható idejéről;
 3. c)    ha az ingó dolog javítása nem lehetséges 30 nap alatt.
 4. A kijavítást vagy kicserélést – a fogyasztási cikk tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott jótállási jogáról másikra térhet át, az áttéréssel okozott költséget köteles azonban a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
 5. Kicserélés vagy elállás esetén a fogyasztó nem köteles a fogyasztási cikknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.
 6. A fogyasztó a kellékhibás teljesítés okán felmerült kárait a Ptk. 6:174 § szerint érvényesítheti.
 7. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a fogyasztó gondoskodik.
 8. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a III.2 pontjában hivatkozott Forgalmazó és/vagy Kereskedő és/vagy szerviz köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Amennyiben a hibás fogyasztási cikk már nincs készleten, úgy a teljes vételár visszatérítésre kerül. A III.2 pontban hivatkozott Forgalmazó és/vagy Kereskedő és/vagy szerviz a kijavítás során nem felel a fogyasztási cikken a fogyasztó, illetve harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.
 9. A III.2 pontjában hivatkozott Forgalmazó és/vagy Kereskedő és/vagy szerviz címén a jótállási idő lejártát követően is lehetőséget biztosítunk a hibás fogyasztási cikk kijavítására, az ezzel összefüggésben felmerült valamennyi költség azonban a fogyasztót terheli.

VI. Mentesülés a jótállási kötelezettség alól

 1. A teljesítés nem hibás, ha a fogyasztó a hibát a vásárlás időpontjában ismerte, vagy a hibát a vásárlás időpontjában ismernie kellett. A jótállási kötelezettség alóli mentesülést eredményez, ha bizonyításra kerül a III.2 pontban hivatkozott Forgalmazó, a Kereskedő vagy szerviz által, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be. A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be.
 2. A jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, valamint a jótállási határidőn belüli illetéktelen beavatkozás. Illetéktelen beavatkozásnak minősül minden olyan szerelés, karbantartás és/vagy egyéb olyan beavatkozás, amelyet nem a III.2 pontban hivatkozott Forgalmazó és/vagy Kereskedő és/vagy szerviz végez el.

A KERESKEDŐ A TERMÉK ÉRTÉKESÍTÉSEKOR KÖTELES A JÓTÁLLÁSI JEGYEN ÉS A TERMÉKEN LEVŐ TÍPUST ÉS GYÁRI SZÁMOT EGYEZTETNI, A JÓTÁLLÁSI JEGYET A VÁSÁRLÁS / ÜZEMBE HELYEZÉS DÁTUMÁNAK FELTÜNTETÉSÉVEL HITELESÍTENI (ALÁÍRÁS, BÉLYEGZŐ) ÉS AZT A VÁSÁRLÓNAK ÁTADNI. AZ IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOT, ILLETVE A JAVÍTÁST VÉGZŐ FORGALMAZÓ / KERESKEDŐ / SZERVIZ KÖTELES AZ IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ BEJEGYZÉSEK, ILLETVE A JÓTÁLLÁSI SZELVÉNYEK VONATKOZÓ ROVATAIT HIÁNYTALANUL ÉS PONTOSAN KITÖLTENI.

Forgalmazó adatait a „Kapcsolat” menüpontban érheti el.

A Kereskedők adatait az „Kapcsolat” menüpontban érheti el.

A Szervizek adatait a „Kapcsolat” menüpontban érheti el.